Dr Sundar Menon Doing Pradhashina Vazhi Samarppanam At Kottamkulangara Sreelakshmi Temple

Project 17 of 131

2017-04-11-PHOTO-00002300

Menu